آدرس: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن ۸ شماره ۱۹

 تماس کارخانه: ۹۰ – ۵۶۲۳۵۰۸۸  (۲۱) ۹۸+
تماس دفتر مرکزی: ۵  – ۵۵۵۸۳۲۳۴ (۲۱) ۹۸+
همراه آقای مهدوی: ۱۰۰۶ ۱۲۵ ۹۱۲ ۹۸+
نمابر: ۵۶۲۳۵۰۹۱ (۲۱) ۹۸+
ایمیل: Samanplast@yahoo.com