این فیلم ها دارای ضخامت بین ۲۵ الی ۵۰ میکرون  می باشد که در کنار اسپری کردن    گند زدایی شیمیایی جهت کنترل قارچ، باکتری،آفات و حشرات و رویش گیاهان هرز در خاک استفاده میشود.