به علت بالا بودن استحکام و ماندگاری، حفظ دمای گلخانه، انتشار نور مناسب، ضد حشره بودن، ضد بخار و ضد قطره بودن، جایگاه ویژه ای را در گلخانه ها پیدا کرده اند.

بکارگیری از فیلم های فوق مزایای ذیل را برای گلخانه به ارمغان می آورد:

  • کاهش استفاده از آب
  • رویش مناسب و سریع گیاه
  • افزایش بالا بردن محصول
  • پائین آمدن هزینه تولید
  • کنترل آفات و کاهش استفاده از سموم