ضخامت این نوع فیلم حدود ۲۵ الی ۷۰ میکرون می باشد و جهت حفظ دمای گلخانه و کاهش مصرف سوخت در شب استفاده شده و می توان برای این فیلم افزودنی ضد قطره و بخار را نیز افزود.